Skip to main content

Projectleider Stikstof

Voor onze Utrechtse opdrachtgever zijn we op zoek naar een Projectleider Stikstof [12 maanden] [28 uur] [Tarief € 95]. Reageren kan via deze link: https://bit.ly/2TpJ2hb

#Utrecht #opdracht #vacature #freelance #tijdelijk #hbo #stikstofOrganisatie

BIJ12 werkt voor provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. Wij zorgen voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. BIJ12 ondersteunt provincies bij hun werk op het gebied van natuur en informatiesystemen en is opgericht door de provincies als onderdeel van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Kijk voor meer informatie ook op www.BIJ12.nl

Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:

Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)

Natuurinformatie en Natuurbeheer

GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen

Het Expertiseteam Stikstof en Natura 2000

Expertiseteam Stikstof en Natura 2000.

Het Expertiseteam is 1 van de units bij BIJ12. Vanuit deze unit ondersteunen wij provincies bij de uitvoering van het stikstofbeleid op het gebied van o.a. beleidsontwikkeling, vergunningverlening, natuur(herstel) en monitoring. Hiervoor voorzien wij in de benodigde specialistische kennis op het vlak van ecologie, juridisch en modelmatig, ondersteunen het delen / verspreiden van deze kennis en stellen expertise beschikbaar in de vorm van projectleiding of project-, dan wel procesondersteuning. Dit vindt plaats in een zeer dynamische en bestuurlijke setting. Als unit verzorgen wij, via het landelijke Informatiepunt Stikstof en Natura 2000, een helpdesk voor schriftelijke en telefonische vragen van burgers, agrariërs, ondernemers en provincies. Deze ervaringen en vragen van de uitvoeringpraktijk worden gebruikt voor de verdere beleidsontwikkeling, maar ook voor het via een campus verzorgen van trainingen en informatiebijeenkomsten. De unit bestaat uit een multidisciplinair team van ruim 15 enthousiaste en gemotiveerde medewerkers. We hechten aan professionaliteit en een open, gezellige werksfeer.

We werken hierbij nauw samen met de andere units binnen BIJ12 en het RIVM als beheerder van het rekeninstrument AERIUS. We hebben intensief contact met de provincies en het IPO. Daarbij leveren we namens provincies een bijdrage aan de Interprovinciale programmaorganisatie stikstof onder regie van het IPO.
Functiebeschrijving

Binnen het IPO/provincies is een Interprovinciale programmaorganisatie stikstof (IPS) in opbouw. Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema's: Natuur, Structurele aanpak stikstof, Gebiedsgerichte aanpak (GGA), Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Monitoring & Data en Aerius.

Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt onder leiding van de programmamanager deel uit van het Programmateam stikstof. In de functie van projectleider gebiedsgerichte aanpak (GGA) ben jij het eerste aanspreekpunt voor de Thematrekker gebiedsgerichte aanpak ten aanzien van de producten en adviezen ter ondersteuning en/of uitvoering van politiek-bestuurlijke besluitvorming ten aanzien van dit onderwerp.

Aan de basis van deze gebiedsgerichte aanpak ligt de structurele aanpak voor de problematiek van stikstof om landelijk in de gewenste daling van stikstof en versterking van natuur(maatregelen) te voorzien. Deze structurele aanpak wordt voor een deel gebiedsgericht ingevuld. Deze zgn. gebiedsgerichte aanpak is niet overal hetzelfde, omdat de problematiek en de wijze van samenwerking per provincie en gebied verschilt. Daarnaast werken de provincies aan verschillende gebiedsopgaven die zij in samenhang met elkaar uitvoeren. Het is daarbij van belang dat zowel de natuur- als stikstofmaatregelen, binnen de gebiedsgerichte aanpak van de provincies, zo worden ingezet dat deze optimaal uitwerken op de verbetering van de natuur in een bepaald gebied.

Naast de structurele aanpak heeft de GGA een duidelijke samenhang met de Thema's natuur en VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Het thema natuur betreft de totstandkoming van het landelijke pakket aan natuurmaatregelen en is daarmee mede voedend voor de GGA. Binnen de GGA zal de concrete uitwerking van het pakket aan natuurmaatregelen op gebiedsniveau vorm moeten krijgen en vervolgens worden uitgevoerd. Hierbij is er een nauwe samenhang met het Programma natuur dat in samenwerking met het ministerie van LNV in opbouw is. Wat dit precies gaat betekenen voor de invulling van deze functie moet zich nog uitwijzen.

Voor VTH moet de GGA mede ondersteunend zijn voor het mogelijk maken en houden van de vergunningverlening. Monitoring & data, alsmede Aerius, zullen meer ondersteunend worden aan de GGA.

Wat is jouw rol hierbij?

Als projectleider ondersteun je het traject om verder vorm te geven aan de GGA, zowel op strategisch niveau als operationeel niveau. Op strategisch niveau door mee te denken en te adviseren bij de vormgeving van de GGA en ter ondersteuning te voorzien in de benodigde informatie en data. Daarnaast zit er een grote operationele kant aan de GGA, zodra deze meer vorm heeft gekregen, zorg jij ervoor dat de provincies hier tijdig van op de hoogte worden gesteld en ondersteun je vervolgens de uitvoering. Dit doe je in nauwe afstemming met de Thematrekker GGA en door goed te schakelen met de andere relevante thematrekkers of daaronder ressorterende werkgroepen.

Kortom je hebt een rol als projectleider op het raakvlak tussen uitvoering en beleid in een dossier dat politiek-bestuurlijk volop in beweging is.

Wij benadrukken dat de IPS nog in opbouw is en daarmee de precieze invulling van deze rol nog nader vorm zal krijgen. Zoals aangegeven is de samenhang met het Programma natuur ook in opbouw. Dit geeft ruimte om hier zelf in af te stemmen met de Thematrekker(s) om zo tot de gewenste invulling te komen en deze te koppelen aan waar de behoefte(n) op dat moment bestaan.

Positie

BIJ12 levert via kennis en expertise een bijdrage aan de IPS. Met de rol van projectleider Thematrekker AERIUS / projectleider voorziet BIJ12 in de expertise op het vlak van projectleiding. Met de rol van projectleider leveren wij ondersteunende expertise voor de opgaven van de IPS en in het bijzonder de GGA en natuur.

Je vervult deze rol vanuit BIJ12 en vormt onderdeel van het Expertiseteam, dat hiermee jouw thuisbasis vormt.

Coachende rol:

Binnen dit team is een versterking van de senioriteit gewenst met het oog op werken binnen een complex en politiek-bestuurlijk dossier. Naast de rol van projectleider wordt jou gevraagd ook als coach voor de jongere collega's te fungeren en daarmee bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het team.Functie-eisen

- Je hebt minimaal een relevante afgeronde HBO opleiding;

- Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als projectleider of programmaleider in een complexe interbestuurlijke omgeving;

- Je hebt minimaal 10 jaar ervaring als strategisch adviseur op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling;

- Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met het coachen of begeleiden van (specialistische) adviseurs in een politiek-bestuurlijke setting;

- Je hebt aantoonbare werkervaring op gebied van het adviseren aan en het werken voor bestuurders in een decentrale overheidsomgeving;

- Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren van (complexe) gebiedsontwikkelingen inclusief de daarvoor benodigde publiek-private samenwerking;

- Je hebt aantoonbare ervaring met advisering ten aanzien van vergunningverlening en of handhaving;

- Je hebt aantoonbare werkervaring met advisering op het gebied van stikstof, dan wel een vergelijkbaar milieudossier;

- Je hebt aantoonbare ervaring met het organiseren en begeleiden van samenwerking tussen organisaties (provincies zijn een pre) en binnen een team.

Persoonlijke eigenschappen

- Resultaatgerichtheid;

- Samenwerker en verbinder;

- Flexibiliteit;

- Omgevingssensitief in gegeven context;

- Analytisch en strategisch vermogen;

- Goed organiserend en vormgevend vermogen;

- Hands-on mentaliteit.

Vaardigheden

- Ruime ervaring met het werken binnen of voor een overheidsorganisatie in een zeer politiek-bestuurlijke context;

- Goed kunnen schakelen tussen strategie en operationeel;

- Goed organiserend en coördinerend vermogen in de gevraagde context;

- Kennis op een integrale en begrijpelijke wijze kunnen overbrengen en het voorzien in benodigde adviezen of annotaties;

- Meerdere ballen in de lucht kunnen houden en overzicht behouden;

- Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk;

- Mensen kunnen verbinden met een gezamenlijke koers.

Kennis

- Aantoonbare kennis en ervaring op het vlak van werken binnen complexe ruimtelijke gebiedsprocessen;

- Ruimte ervaring met de organisatie van dergelijke gebiedsprocessen;

- Aantoonbare kennis op het gebied van strategische, en / of beleidsadvisering ten aanzien van milieuvraagstukken / gebiedsprocessen;

- Ruime ervaring als projectleider, dan wel programmamanager in een (zeer) politiek-bestuurlijke setting;

- Ruime kennis en ervaring in de coaching en begeleiding van professionals afzonderlijk of in teamverband, alsmede begeleiding van interbestuurlijke samenwerking.Arbeidsvoorwaarden

Alles is bespreekbaarProjectleider Stikstof

VBCI
3511 SB Utrecht
Part-time, Tijdelijk
5 - 10 jaar werkervaring
HBO
Uren (per week): 
32

Published on 06/01/2020