Skip to main content

Strategisch Adviseur Beschermd Wonen

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 15-06-2020
Einddatum: 15-01-2021
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Sluitingsdatum: 02-06-2020 om 09:00 uur

Het team Beschermd Wonen/Maatschappelijk Opvang werkt met gemeenten, zorgaanbieders en het Rijk samen om de visie te ontwikkelen waarmee gemeenten Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MOBW) willen en kunnen uitvoeren. Het advies van Dannenberg is hierin de leidraad. Het team heeft hierin een
leidende rol en helpt gemeenten hierbij.

Eind juni 2019 stelde het bestuur van de VNG het advies vast van het Expertiseteam
Doordecentralisatie MO-BW-BG. Dit advies bevat 10 bouwstenen voor een zorgvuldige
(financiële) doordecentralisatie van Beschermd Wonen teneinde continuïteit van
ondersteuning en zorg te borgen voor inwoners van alle gemeenten. In juli 2019 is het
advies van het expertiseteam overgenomen door het Rijk tijdens het Bestuurlijk Overleg
met het ministerie van VWS.
3
Als Strategisch Adviseur ben je verantwoordelijk voor de nadere uitwerking van twee van
de bouwstenen van het Expertiseteam MO-BW-BG. Dit betreffen:

  • De ‘Verplichte regionale samenwerking’ (bouwsteen 2): belangrijk onderdeelhiervan is de verdere uitwerking voor MO-BW van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) die in de zomer aan de vereniging voorgelegd wordt. De planning is dat in december tijdens de BALV de nadere uitwerking voor MO-BWgereed is.
  • Het woonplaatsbeginsel BW (bouwsteen 5): Het ministerie van VWS heeft detrekkersrol in deze bouwsteen. Van jou wordt verwacht dat je de inbreng van gemeenten coördineert en inhoudelijk de koers bewaakt voor het wetgevingstraject. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het verder in kaart(laten) brengen en het mitigeren van de eventuele (nadelige) uitvoeringsconsequenties.

Beide opdrachten worden opgepakt in goed overleg met gemeenten, Rijk en branches en in samenhang met de andere bouwstenen. Van jou wordt verwacht dat je goed contact onderhoudt met de achterban, tijdig risico’s signaleert, bespreekbaar maakt en zoveel als mogelijk mitigeert. Daarbij heb je oog voor verschillende belangen (van inwoners,
gemeenten, aanbieders en rijk) en ben je procesmatig sterk. Tevens behoort tot het takenpakket het (technisch) voorzitterschap van de Werkgroep GGZ die maandelijks vergadert en als voornaamste taak heeft de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming.

 

Functie-eisen

  • WO diploma
  • Recente ervaring met de doordecentralisatie BW en het advies van het Expertiseteam MO-BW-BG;
  • Minimaal zeven (7) jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar in hoogcomplexe verandertrajecten in Zorg & Welzijn (Wmo, Wlz of voorheen AWBZ, Zvw);
  • Minimaal zeven (7) jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met politiek gevoelige samenwerkingsvraagstukken over domeinen heen;
  • Minimaal zeven (7) jaar ervaring met het werken in een politiek-bestuurlijke context in Sociaal en Medisch domein (Wmo, Wlz of voorheen AWBZ, Zvw of bij een instelling);
  • Proceservaring binnen de dynamiek tussen landelijke, regionale en lokale partners, met aantoonbare resultaten van de inzet van de kandidaat (de afgelopen 7 jaar);

Strategisch Adviseur Beschermd Wonen

Matchd
The Hague
Freelance
WO / Universitair
Uren (per week): 
20 - 25

Published on 05/22/2020