Skip to main content

Teammanager Sociaal Domein

Bedrijfsomschrijving

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.
U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.
Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Functieomschrijving

Startdatum: 01-04-2020
Einddatum: 31-07-2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 32
Sluitingsdatum: 27-02-2020 om 14:00 uur

Binnen het team werken beleidsadviseurs en categoriemanagers. De categoriemanagers zorgen voor sturing op de contractering en financiering van hulp, ondersteuning en begeleiding van de Jeugdwet, en de Wmo. Voor de Participatiewet is dit belegd bij een sturings-duo.  De beleidsadviseurs zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van bijbehorend beleid. Het team heeft een stevig jaar achter de rug. Enerzijds door veel personele wisselingen en hoge werkdruk, anderzijds door het werken aan geconstateerde financiële tekorten.

De opdracht voor de interim teammanager is:

  • Dagelijkse aansturing van het team Strategie en Sturing, 20 fte, inclusief alle bijbehorende PIOFACH-taken.
  • Zorgdragen voor overzicht en prioritering en daarmee het maken van keuzes in de hoeveelheid opgaven .
  • Duidelijkheid over rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van beleidsmedewerkers  en categoriemanagers. 
  • Sturen op de samenwerking en betrokkenheid van de uitvoering bij de ontwikkeling en realisatie van beleid.

Als teammanager ben je sparringpartner voor collega’s, clustermanager, directie en college en stuur je op het behalen van resultaten van individuele medewerkers binnen het beleidsveld of werkgebied waarin zij werkzaam zijn. Je ondersteunt de medewerkers in hun rol als adviseur aan het bestuur en bewaakt de werkbelasting van de medewerkers. Hierbij heb je als doel om de medewerkers optimaal te laten functioneren. Leidende waarden zijn daarbij samen, professioneel en waarderend.

Cluster Maatschappelijke Ondersteuning en Zorg (MOZ) geeft samen met de clusters Samenleving, Sport en Cultuur (SSC) en Sociale Dienstverlening (SDV) vorm, sturing en uitvoering aan het sociaal domein en aan de transformatieopgave binnen dit domein. De basis van deze samenwerking ligt het Haarlemmermeers model, dat sterk uit gaat van vertrouwen en ruimte biedt aan de uitvoerende professionals. We hebben de overtuiging dat de meeste mensen actief en zelfstandig mee willen doen in de samenleving. Effectieve hulp- en dienstverlening gaat daarom in de eerste plaats uit van wat mensen zelf kunnen (organiseren), met hulp vanuit hun eigen sociale netwerk. Een sterke verbinding tussen enerzijds ‘de kracht van dit netwerk’ en anderzijds ‘de ondersteuning waar nodig voor inwoners in een kwetsbare positie’ moet leiden tot meer zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheidsbeleving en het terugdringen van medicalisering en kosten.  

De cluster MOZ is verantwoordelijk voor beleid, sturing en regie op:

  • de volledige jeugdhulp (Jeugdwet);
  • individuele begeleiding, dagbesteding (inclusief vervoer), kortdurend verblijf, beschermd wonen, hulpmiddelen en woningaanpassingen (Wmo);
  • de ondersteuning en begeleiding bij het vinden van werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inkomensondersteuning aan inwoners die (tijdelijk) niet zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien en de bestrijding van armoede en schulden (Participatiewet).

Kortom, voor vrijwel alle maatschappelijke ondersteuning van onze inwoners, jong en oud. Een groot deel van deze taken wordt via het uitbesteden van taken door ‘anderen’ uitgevoerd. Daarmee is het aantal opdrachtnemers en partners (marktpartijen) waar we mee samenwerken aanzienlijk. Per saldo betekent dit voor ons een zware rol als opdrachtgever.

Innovatie, verandering (transformatie) en partnerschap zijn kernbegrippen in de samenwerking onderling. De cluster MOZ bestaat uit team Strategie en Sturing (beleidsadviseurs en categoriemanagers), het Meer-team, team Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten & Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en team Bedrijfsvoering (functioneel beheer, informatievoorziening, kwaliteit en control).

Functie-eisen

  • WO opleiding in de richting van Bestuurskunde, politicologie of Sociale Wetenschappen
  • Ervaring bij een (middel)grote gemeente, bij voorkeur 100.000+
  • 3 jaar vanaf 2015 relevante werkervaring als (team)manager Beleid Sociaal Domein op de beleidsvelden jeugdwet, wmo, participatie bij een gemeente.

 

Teammanager Sociaal Domein

Matchd
2131 AA Hoofddorp
Freelance
WO / Universitair
Uren (per week): 
30 - 35

Published on 14/02/2020